*پلی فام PR562F

مشخصات ساختاری
پلی فام PR562F کوپلیمر محلول در آب نمک سدیم مالئیک- اکریلیک اسید می باشد که به عنوان عانل ضد رسوب مجدد با عملکرد بالا در فرمولاسیون شوینده های کم فسفات و بدون فسفات استفاده می شود.

کاربردها
پلی فام PR562F جهت بهبود عملکرد شوینده ها از طریق ممانعت در ایجاد رسوب و نشستن چرک بر روی سطح پارچه در فرآیند شستشو به کار می رود. این محصول به طور مؤثری منجر به توازن ناشی از کاهش فسفات در فرمولاسیون شوینده ها می شود.

دانلود برگه اطلاعات فنی