پلی فام 765

مشخصات ساختاری
پلی فام 765، كوپليمر امولسيونی استايرن و استرهای متاكريليک اسيد و بدون نرم‌كن است.

موارد استفاده

رنگ‌های داخل ساختمان
رنگ‌های خارج ساختمان
ملات‌ها و پوشش‌های بافتاری
رنگ‌های سيليكونی
رنگ‌های سيليكاتی
پوشش‌های انعطاف پذير و آب‌بند
سيستم‌های تَرَک پوش
آستری

موارد کاربرد
پلی فام 765 به علت انعطاف‌پذيری، مقاومت در برابر آب و توان زياد دربرگيری رنگدانه‌ و پركن، برای ساخت ملات‌های رزينی، سيستم‌های ترک پوش، رنگ‌های نمای ساختمان و به‌ويژه پوشش‌های انعطاف‌پذير برای آب‌بندی توصيه می شود.

دانلود برگه اطلاعات فنی