پلی فام 425

مشخصات ساختاری
پلی فام 425، كوپليمر امولسيونی وينيل استات و استرهای اكريليک؛ و بدون نرم‌كن است.

موارد استفاده
رنگ های داخل ساختمان
رنگ های خارج ساختمان
پوشش های بافتاری
ملات های رزینی

موارد كاربرد
پلی فام 425 برای ساخت رنگ‌های داخل ساختمان با مقاومت سايشی زياد، مناسب است. هم‌چنين به‌دليل مقاومت جوی خوب اين رزين، می توان از آن در ساخت رنگ‌های خارج ساختمان و ملات‌های رزينی استفاده كرد. پلی فام 425 فيلرخوری بسيار زيادی دارد و با بسياری از رنگدانه‌ها سازگار است. به علت انعطاف‌پذيری وچسبندگی زياد پلی فام 425، می توان از آن برای آب‌بندی درب قوطی ها نيز استفاده كرد.

دانلود برگه اطلاعات فنی