پلی فام 320

مشخصات ساختاری
پلی فام 320، هموپليمر امولسيونی وينيل استات همراه با نرم‌كن دی بوتيل فتالات است.

موارد استفاده
آهار فرش ماشينی
چسب كاغذ و بسته‌بندی
چسب چوب
چسب صحافی

موارد كاربرد
پلی فام 320، برای آهار پشت فرش ماشينی، به‌منظور جلوگيری از نخ‌نماشدن آن به‌هنگام برش مناسب است.
هم‌چنين از اين رزين برای ساخت چسب چوب فوری و چسب كاغذ نيز استفاده می شود.

دانلود برگه اطلاعات فنی