*پلی فام PR588B

مشخصات ساختاری
پلی فام PR588B، كوپليمر امولسيونی استایرن و استرهای اسيد اكريليک است.

موارد استفاده
رنگ‌های درون گاهی 
رنگ‌های برون گاهی 
رنگ های براق
رنگ های نیمه براق

موارد كاربرد
پلی فام PR588B یک بسپار پشت پوش (Opaque Polymer) است که تشکیل فیلم نمی دهد و به واسطه اضافه شدن به فرمول رنگ های آب پایه به جای تیتانیم دی اکسید، موجب کاهش قیمت تمام شده فرمول رنگ از طریق کاهش هزینه مواد اولیه می گردد. به طور کلی استفاده از پلی فام PR588B به علل زیر موجب بهینه سازی قیمت رنگ های آب پایه می شود:
•    اثرگذاری مستقیم پلی فام PR588B در ایجاد پشت پوشی
•    دستیابی به خواص مقاومتی یکسان در غلظت حجمی رنگدانه (PVC) بالاتر، به علت نیاز کم تر پلی فام PR588B به پیونده نسبت به تیتانیم دی اکسید
•    بهبود کارایی تیتانیم دی اکسید در ایجاد پشت پوشی؛ از طریق قرارگیری پلی فام PR588B بین ذرات تیتانیم دی اکسید و جلوگیری از ایجاد تجمع دوباره آن ها
سطح پلی فام PR588B اندکی آب گریز است و بنابراین به کارگیری آن در فرمول رنگ های درون گاهی سبب بهبود مقاومت شستشویی می گردد. استفاده از پلی فام PR588B در رنگ های برون گاهی موجب بهبود دوام و کاهش جذب چرک پوشش می گردد.

دانلود برگه اطلاعات فنی