پلی فام PR642

مشخصات ساختاری
پلي‌فام PR642،  نمك سديم يك پلي آكريلات كربوكسيله است.

موارد استفاده
رنگهاي آب پايه   
دوغاب خاک رُس
پوششهای رنگی كاغذ و مقوا
سراميک

عملکرد
پلی فام PR642 عامل پراكنشی با فعاليت زياد وكف كم است كه برای پراكنش رنگدانه ها ی معدنی و پركن ها در سامانه های آب پايه استفاده می شود.
اين ماده به خصوص برای پراكنش رنگدانه هاي معدنی مانند تيتانيم دی اكسيد و انواع پركنها مناسب است. قدرت پراكنش پلی فام PR642 ، عالی است، ضمن اينكه پايداری زيادی در تركيبات حاوی رنگدانه های فعال مانند اكسيد روی يا سيليكات سرب نشان می دهد.

دانلود برگه اطلاعات فنی