پلی فام 101

 • مشخصات ساختاری
 • پلی فام 101 نمک سديم يک پلی آكريلات كربوكسيله است.
 •  
 • موارد استفاده
 • پوشش‌های رنگی كاغذ و مقوا   
  رنگ‌های آب‌پايه
  دوغاب خاک رُس
 •  
 • عملکرد
 • پلی فام 101 عامل پراكنشی با فعاليت زياد وكف كم است كه برای پراكنش رنگدانه‌های معدنی و پركن‌ها در سامانه‌های آب‌پايه استفاده می شود.
  اين ماده به‌خصوص برای پراكنش رنگدانه‌های معدنی مانند تيتانيم دی اكسيد و انواع پركن‌ها مناسب است. قدرت پراكنش پلی فام 101، عالی است، ضمن اين‌كه پايداری زيادی در تركيبات حاوی رنگدانه‌های فعال مانند اكسيد روی يا سيليكات سرب نشان می دهد.


دانلود برگه اطلاعات فنی